تقویم و اوقات شرعی سال 1396 در قسمت گالری تصاویر        ذهن های بزرگ از افکار انتقاد میکنند،ذهن های کوچک از افراد.        در طول سال های زندگی دو چیز کیفیت زندگی شما را تعیین میکند; کتاب هایی که میخوانید و انسان هایی که ملاقات میکنید.         برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید; این جهان،جهان تغییر است نه تقدیر.